Institutet för Framtidsstudier:1971 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att undersöka framtidsstudiernas former. Utredningen leddes av statsrådet Alva Myrdal och den färdiga rapporten fick namnet Att välja framtid (SOU 1972:59). Regeringen följde utredningens rekommendation och 1973 öppnade sekretariatet för framtidsstudier, som till en början var underställt stadsrådsberedningen. 1987 beslutade regeringen att inrätta ett fristående institut för framtidsstudier och den nuvarande självständiga stiftelsen, Institutet för Framtidsstudier, etablerades

• September 1, 2011 • Leave a Comment

SOU 1972:59 Att välja framtid/Justitiedepartementet – Det är inte självklart att vetenskapliga och teknologiska framsteg leder till framgångar för ALLA – Sveriges statsledning har länge avnjutit de bästa frukterna, utan allmänhetens kännedom om “framstegen” …

• April 4, 2011 • Leave a Comment

SOU 1972:59 – Världssamhället betraktas som ett helt mekaniskt system. På den valda nivån antar man att kvantifieringen av variablerna kan göras på något ”icke-ideologiskt” sätt och att man kan bortse från förändringsmekanismer inne i systemet

• April 3, 2011 • Leave a Comment

Utdrag från SOU 1972:59 – Establishmentfuturologin framställs i dessa texter som intressemässigt knuten till en monolitisk kapitalistisk-militär maktstruktur, politiskt konservativ och vetenskapligt förment ”objektiv”, i positivistisk tradition

• April 2, 2011 • Leave a Comment

Utdrag från SOU 1972:59: “Själva demokratibegreppet är problematiskt i framtidssammanhang, av flera skäl. Bland annat formas, genom planeringsbeslut som fattas nu, livsvillkoren för ännu inte röstberättigade, kanske inte födda. Det finns i många fall en reell konflikt mellan de nu levandes kortsiktiga intressen och ansvaret för kommande generationer”

• April 2, 2011 • Leave a Comment

Betänkligheter angående statsminister Olof Palmes och prinsessan Dianas död – och att styra i namn av historien, nuet och framtiden: genom att belysa nuet och framtiden genom historien. Vem bär ansvaret för design och operationer?

• February 27, 2011 • 2 Comments