Archive for the 'Framtidsstudier' Category

Politically planned violations of human rights goes on in all EU-nations, directed to increase state power and reduce human influence

• August 25, 2012 • 2 Comments

REGERINGENS USELHET, BIOPOLITIK OCH MAKT ÖVER MEDBORGAREN!! – Livet är en gåva, och bör under inga omständigheter vara ett politiskt maktinstrument!

• March 1, 2012 • Leave a Comment

Vem släpps in i framtiden? – Likabehandling i arbete och politik är avgörande för människors möjligheter att på lika villkor få tillträde till samhällets stängda rum – fortfarande talar ingen offentligt om regeringens mekaniserade sociala administration och sociala sorteringsprocesser av medborgarna och de smärtsamma teknologiska exkluderingsprocesserna…

• September 5, 2011 • Leave a Comment

Institutet för Framtidsstudier:1971 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att undersöka framtidsstudiernas former. Utredningen leddes av statsrådet Alva Myrdal och den färdiga rapporten fick namnet Att välja framtid (SOU 1972:59). Regeringen följde utredningens rekommendation och 1973 öppnade sekretariatet för framtidsstudier, som till en början var underställt stadsrådsberedningen. 1987 beslutade regeringen att inrätta ett fristående institut för framtidsstudier och den nuvarande självständiga stiftelsen, Institutet för Framtidsstudier, etablerades

• September 1, 2011 • Leave a Comment