Behöver vi verkligen mer politik?

Av Jörgen Trauner

I sitt sociala patos verkar de vara totalt omedvetna om konsekvenserna av sitt ställningstagande. Man påstår sig vara demokrater men bortser helt ifrån att en demokrati endast kan betecknas som demokrati (utöver valprocessen) om den enskilda medborgarens integritet och självbestämmande gentemot staten är så pass autonom att de verkligen kan fatta egna, och inte av staten i förväg styrda, beslut.

I ett system där politiken bestämmer över alla av medborgarens beslut (SAP’s tydliga budskap är ju att politiken skall ha ännu mer att säga till om) handlar ett val endast om vem som skall verkställa dessa beslut och inte om vilka alternativ det finns till dessa beslut. När utformningen av medborgarnas liv redan är reglerad från födseln till graven genom politik, förordningar, avtal och lagstiftning är det svårt – jag vill påstå omöjligt – att forma sitt eget liv och bestämma över det.

Staten (politiken) har redan bestämt (genom lagstiftning, förordningar, beskattning, avtal, etc.), vilken typ av födsel som tillhandahålls av systemet, hur lång tid det behövs att återhämta sig från förlossningen, hur lång tid fölräldrarna får tillbringa med sitt barn, att barnet skall gå i förskola och hur barnet bör fostras och samhällsanpassas där, att barnet måste gå i skolan och vilka kunskaper och samhällsregler som bör läras ut av skolan, vilka meriter (lägg märke till distinktionen mellan meriter och kunskaper) som bör gälla för ev. vidare utbildning och vad i form av kunskaper, värderingar och attityder denna utbildning bör innehålla, hur inträdet på arbetsmarknaden och till vilken lön det bör ske, hur din försörjning bör se ut om detta inträde misslyckas, hur din arbetstid och lön bör utformas om det lyckas, hur ev. avbrott genom arbetslöshet eller sjukdom under arbetslivet bör finansieras och hur länge de accepteras att pågå, om du får gå på semester och hur länge i så fall, hur länge du måste arbeta för att kunna pensioneras, hur stor pensionen bör vara och hur länge den bör betalas, hur du bör tas om hand – var och hur länge samt i vilken utsträckning – om du inte längre klarar av att sköta dig själv på grund av sjukdom eller ålder, hur och var du bör begravas när det hela väl är över.

Den offentliga maktapparaten med stat, landsting, kommuner och fackföreningar har bestämt över ditt liv på ett liknande sätt som slavägaren bestämmer över slavens liv. Speciellt tydligt blir detta när man även beaktar politikens sätt att begränsa din ekonomi genom skattelagstiftning och lagar för näringsverksamhet, vilket därmed blir avgörande för dina beslut om din sysselsättning, ditt boende, din mathållning, din fritid, din kommunikation och ditt resande.

Jag frågar mig – till rätta tycker jag – varifrån politiker tar sig rätten att fatta alla dessa beslut å en fri medborgares vägnar? Miljoner “fria” människor som styrs redan i detalj från födseln till graven av maktlystna (även om de påstår annat) politiker och som nu återigen får höra att politiken bör bestämma ännu mer över dem.

NEJ TACK,säger jag och många med mig!

Visst, ett samhälle behöver organiseras enligt vissa värderingar och principer, men dessa värderingar och principer motiverar inte ett monolitiskt slavsamhälle som sätter individens frihet och integritet först i sjunde rummet.

Den första och grundläggande principen i varje sanhälle borde vara att de som har förmågan och viljan att sköta sina egna liv bör tillåtas att göra detta utan inblandning från den offentliga makten så länge de inte kolliderar med lagstiftningen. Det är nämligen dessa människors drivkraft, kreativitet, ambition och förmåga som bär upp hela samhället – inte politikernas! Därmed bör även deras ekonomiska beslut och beslut som motiveras av olika livssyn och värderingar – där dock samhällsaspekten ALDRIG bör lämnas ur ögonen – accepteras som individuella beslut och respekteras av samhället. Dessa människor som också skall bidra till att även svaga och sjuka skall kunna leva ett drägligt och mänskligt liv bör få den respekt av samhället som de förtjänar. Dessa människor är varken samhällsfiender eller tillhör någon oönskad samhällsklass, utan dessa människor är stommen kring vilken samhället bör byggas och detta bör även komma till uttryck i beskattningen och annan lagstiftning. Dessa människor är inte politikernas kassakor, där politikerna sedan kan använda och fördela deras pengar efter eget godtycke.

Varifrån har vi fått intrycket att politikernas förmågor överstiger samtliga andra samhällsmedborgarnas förmågor? Inte ens den ideologi de företräder bör vara överordnad samtliga andra samhällsmedborgarnas livs- och samhällssyn. Ett samhälle bör fungera enligt den överenskomna etiken i samhället, de överenskomna värderingarna och inte enligt en monolitisk ideologi.

Bara ett aideologiskt, etiskt, pragmatiskt regeringsarbete till alla medborgares bästa kan förena en övervägande majoritet av samhället bakom sitt arbete. Vi behöver mer etiskt grundade värderingar i samhället och mindre ideologi.

Utbildningen och professionella livsval bör definitivt inte styras av politiska, ideologiska värderingar och diktat. Särskilt utbildningen har i detta land använts som en politisk tummelplats med en totalt obefogad inblandning eftersom kunskaperna därigenom inte bara förvanskats utan även hamnat på en nivå som internationellt inte längre är gångbart – i alla fall inte om man själv vill räkna sig till de ledande nationerna.

Mindre ideologi är definitivt inte samma sak som sämre värderingar! Men mindre ideologi och mer etik är samma sak som mer moral och bättre värderingar samt ett homogenare och mer enat samhälle.

Vi bör inte bygga vårt samhälle på en människosyn som den socialistiska med sitt förakt för individen och sitt människoförakt – där människan inte duger som hon är utan måste göras om för att passa de ideologiska kraven – eller det konservativa människoföraktet där man endast accepterar den evolutionärt starka människan men föraktar den svaga och misskrediterar henne.

Vi bör inte heller bygga vårt samhälle på en stat som totalt dominerar och reglerar medborgarnas liv i detalj – detta är integritetskränkande och inte människovärdig. Människor i ett samhälle är inte till för att utsättas för politikernas maktlystnad utan människor bör välja sina politiker för att de skall underlätta och samordna samlevnaden dem emellan. Vissa ideologier och därmed även politiker har tydligen oerhört svårt för att dra denna gränslinje. Dit hör såväl de socialistiska som de konservativa ideologierna och politikerna som omhuldar den starka allsmäktiga staten med allt vad som tillhör (t.ex. den offentliga sektorn).

Denna totala dominans av staten på alla områden åskådliggörs i detta land bl.a. av medias totala undergivenhet gentemot politikerna med åtföljande avsaknad av en reell politisk information och diskussion. I detta avseende kan Sverige liknas en ankdamm där politiken, likt gäddan, får härja fritt.

Som det är nu i Sverige så saknar vi den genuina politiska mitten – genuina humanistiska och liberala värderingar – där MÄNNISKAN står i centrum. Vi utsätts istället för fundamentalistiska – nyliberala och socialistiska – ideologiska experiment som inte sätter människan med alla hennes mänskliga behov i främsta rummet och vi har politiker som har helt andra prioriteringar än medborgarnas krav och mänskliga behov.

Den starka staten som reglerar medborgarnas liv och möjligheter i alla avseenden – från ekonomin över livsvillkoren till åsikterna – omöjliggör en reell demokratisk process och därmed även reella demokratiska val. I ett toppstyrt samhälle där varken människans ekonomiska rättigheter, hennes integritet eller hennes åsikter kan försvaras mot den allsmäktiga staten är demokratiska val enbart en politisk illusion.

Ett samhälle där politiken och ideologin har ersatt etiken, den individuella friheten och humanismen är ett dött samhälle – vilket historiskt bevisats av ALLA socialistiska och konservativa samhällen.

Advertisements

~ by blombladivinden on September 23, 2012.

4 Responses to “Behöver vi verkligen mer politik?”

  1. Hmmm Mitt or Obama Hmmmm http://chimpanzeelastgreatape.blogspot.com/2012/09/new-post-by-blomblad-i-vinden-sharing.html

  2. “Ett samhälle där politiken och ideologin har ersatt etiken, den individuella friheten och humanismen är ett dött samhälle – vilket historiskt bevisats av ALLA socialistiska och konservativa samhällen.”

    VÄL TALAT

  3. […] BINGO […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: