Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten – med centaliserat ekonomissytem, innefattande arkitekturen av det internationella finanssystemet – och en slags genetiskt ingenjörskonst (molekylärbiologi, neurala nätverk)

Den militärteknologiska revolutionen och företagsledda globalisering kommer att ge upphov till en motståndsrörelse av ej tidigare skådad omfattning. Biomakt, produktion och kontroll av mänskligt liv – står i centrum på den politiska agendan. Deras strategier arbetar i stor utsträckning i det fördolda. Hur många människor i dagens samhälle är medvetna om den diskursiva biomaktens övergripande ramverk? Om biopolitiken som laborerar med befolkningens kroppar, hälsa och liv …

Då jag dammade av den gamla statliga utredningen SOU 1972:59 Att välja framtid/ Justitiedepartementet fann jag, om än i grova drag beskrivningen av den historiska bakgrunden till biopolitiken och uppstigandet  den ekonomiska, vetenskapliga och teknologiska diktaturen, med uppkoppling till den militanta internationella makroekonomin; The Revolution in Military Affairs, (RMA).

Biopolitik kan förstås som en förbindelse eller en sammanslagning av biologi och politik. Det handlar om kunskaper och kunskapsbehov rörande nationens samlade tillgångar och utgifter, där bland annat statistiska överblickar skapar vetande om nationens samlade tillgångar och utgifter i form av populationer (BNP). En nationalekonomisk diskurs som binder samman akademi, politik och näringsliv med varann.

Utredningen beskriver också hur politikens strateger frestas att utnyttja forskning om hjärnan och mänskligt beteende, för att initiera ekonomiska och sociala förändringar – genom att regeringen lyfter fram lämplighetskriterier som kopplas till en serie politiska teknologier med ambition att styra samhället genom medborgarna och deras mentaliter, genom “subtila tvångsmetoder”, till förmån för nationella och internationella intressen av ekonomisk art. I dagsläget lyder det artifciellt styrda samhället under det politiska modeordet det “civila samhället”.

Regeringens rättfärdigande av slaveri och avsiktligt skapade ojämlikhetspolitik, för genomförandet av starkt kritiska forskningsprojekt benämns i den statliga utredningen, under den opretentiösa terminologin: framtidsstudier.

Inledningen i SOU 1972:59 lyder:

Den 30 juni 1971 bemyndigade Kungl. Maj:t (Kung Gustav VI Adolf) statsministern (Olof Palme) att tillkalla gruppen inom forskningsberedningen, samma dag utsågs statsrådet Alva Myrdal som ordförande för arbetsgruppen för framtidsstudier.

       

“I samband med tillsättningen av gruppen utfärdades en kommuniké som närmare belyser intentionerna:

Arbetsgruppens uppgifter är att kartlägga och värdera metoder och arbetsformer för framtidsstudier samt sammanställa och värdera aktuell inhemsk och framförallt utländsk framtidsforskning. I gruppens uppgifter ingår även att bedöma personalläget för svensk framtidsstudieverksamhet och undersöka vilka åtgärder som kan bidra till en förbättrad och utökad forskarutbildning på området. Gruppen bör därvid beakta de personella och institutionella resurser som främst universitet och folkskolor kan erbjuda, men även ta upp de möjligheter som kan finnas för andra institutioners medverkan.” (s.7)

Regeringen följde utredningens rekommendation och 1973 öppnade sekretariatet för framtidsstudier, som till en början var underställt stadsrådsberedningen. 1987 beslutade regeringen att inrätta ett fristående institut för framtidsstudier och den nuvarande självständiga stiftelsen, Institutet för Framtidsstudier, etablerades.

************************

Det har gått fyra decennier sedan regeringens utopiska ideologi och spel mot naturen, offentliggjordes i den statliga utredningen. Fyrtio år är en lång tidsera och man måste konstatera att mekanismerna för informationsspridningen av de politiska maktteknologierna varit ytterst bristfälliga. Och konsekvenserna därav, svåra att hantera för oinformerade drabbade medborgare och deras anhöriga.

Efter utvärdering skulle teknologierna som inte matchar det politiska arbete politikerna är tillsatta för –  aldrig fått allmänhetens acceptans. Därav mörkläggningen.

************************

”För det första fattas en stor mängd väsentliga och styrande beslut, framförallt av ekonomisk art, i beslutscentra som inte alls eller endast mycket indirekt står under demokratisk kontroll eller är öppna för allmän insyn. För det andra vidtas en rad åtgärder på olika håll i samhället utan tillräcklig insikt om återverkningarna inom andra områden.” (s.12)

Den politik som formats i eran av den globala kapitalismen, måste problematiseras i långt högre grad än vad som idag är fallet!

”Samtidigt kan noteras att vissa beslut får mycket storskaliga eller genomgripande tekniska och sociala effekter, och att takten i de förändringarna som direkt berör individerna ökar.”(s.11)

Under det cybernetiska schemat levereras inte traditionell politisk ideologi – istället levereras vetenskapligt baserade socio-ekonomiska förändringar som passar den ekonomiska elitens cybernetiska modell, för världsdominans.

”Å andra sidan ligger i planeringens tunga karaktär en fara för expert och elitvälde.”(s.20)

”Föga intresse för utjämning, rättvisa och solidaritet och i och för sig varken nationellt eller internationellt.”(s.27)

“Forskningen har, trots många verbala försäkringar om motsatsen, sin tyngdpunkt i materiella (naturvetenskapliga, tekniska, ekonomiska) problem.” (s. 87)

Denna regeringens avsiktsförklaring att manipulera människans hjärna och arvsmassa, kan enbart uppfattas som en formel teknisk förklaring för att bedriva inhemsk krigsföring – i namn av forskning:

”Hotet mot människans integritet framstår som klarast när man sätter de biologiska och psykologiska metoderna för beteendepåverkan i samband med nya teknologiska redskap för observation och bevakning av enskilda individer och grupper, samt insamling och lagring av data.

Framstegen inom molekylärbiologi – i sin tur möjliggjorda av den höga upplösningen i elektronmikroskopi, röntgenkristallografi m.m. – antyder nya möjligheter till avsiktlig påverkan av människans mest grundläggande element: hjärnan och arvsmassan.

Forskningen inom området hjärnfunktion och beteende (brain and behavior research) syftar i första hand till att kartlägga arten av de förändringar som man kan åstadkomma med de olika metoderna och därmed informera om ‘nya möjligheter att lindra mänskligt lidande’, (regeringens vanliga förklaringsmodell för att bedriva forskning och utveckling av motbjudande biovapenteknologier), och nya risker för kontroll och modifikation av beteende mot människors vilja.

Diskussionen om olika metoder att påverka människor leder till frågan om individens möjligheter att skydda sig mot icke-önskvärd påverkan och mot intrång i privatlivet.

Med elektronikens hjälp kommer man att kunna skapa olika slag av ”tvåvägs”- kontakter och upplevelser av närhet som människan aldrig förr kunnat uppleva.” (s.89)

EMF Stimulering fungerar genom att: skicka komplext kodade och pulserande elektromagnetiska signaler att utlösa (händelser) i hjärnan, så att de formar ljud och visuella bilder i hjärnans nervbanor.

Tvåvägs elektronisk hjärnlänk (Russel Tice) sker från distans genom att övervaka individens neurala audio-visuella information, medan överföring av ljud till hörselbarken (passerar förbi öronnerverna) och svaga bilder till syncentrum överförs (passerar förbi synnerverna i ögonen, bilderna visas som flytande 2-D skärmar i hjärnan).

Vinnova.se, bedriver forskning och innovationer för hållbar tillväxt. I dokumentet Inspirerande Neurala Nätverk, beskriver de sina “Resultat och förväntade effekter” på följande sätt:

“Central neural hjärnstams kontroll av andning och kardiovaskulär funktion är vitalt för liv. Med de senaste framstegen inom molekylär-neurobiologi samt visualiserings-tekniker är nu tiden mogen för att från grunden kartlägga hur andningen utvecklas-DIREKT. Vi besitter en kombination av expertis inom tidig hjärnstams funktion och utveckling, molekylärbiologisk samt visualiserings som bör kunna leda till snabb etablering av metodik och tillämpning av fynden.”

************************

Sveriges regering är i en position med stor politisk makt och som utan full vetskap och informerat samtycke från befolkningen använder sådana kunskaper och metoder för ekonomisk erövring – då måste man förstå att ett tillstånd av inhemsk krigsföring föreligger mellan regeringen och allmänheten.

************************

“Emellertid är själva demokratibegreppet problematiskt i framtidssammanhang, av flera skäl. Bland annat formas, genom planeringsbeslut som fattas nu, livsvillkoren för ännu inte röstberättigade, kanske inte födda. Det finns i många fall en reell konflikt mellan de nu levandes kortsiktiga intressen och ansvaret för kommande generationer.” (s.11)

Hur intressant är det att föda barn: “Varje ny enhet (barn) förses med ett löpnummer, så kallat personnummer direkt efter födseln. Av kompatiblitetsskäl namnges även enheten (barnet) genom det äldre kontrollsystemets försorg.”

Genomics Unified Schema (GUS) är en omfattande relationsdatabas/schema, med tillhörande programram utformad för att lagra, integrera, analysera och presentera funktionell genomik data, samt hämta metadata från databaser: http://www.gusdb.org

Kungens Jultal 2011 – politik och life science

Regeringsmakten bestämmer hur information levereras till medborgarna.

Utdrag från Kungens Jultal 2011

“Sverige är en liten nation. För att bygga ett hållbart samhälle är det viktigt med samarbete över gränserna. Det är då vi når dom stora målen.

Ett bra exempel på det är det Nya Karolinska universitetssjukhus, vars uppbyggnad jag följer med stort intresse. Investeringen gör det möjligt för Sverige att bli tongivande inom området life science.

Där skapas möjlighet för samverkan mellan universitet och högskolor i Stockholm.

“Det finns också ett uppenbart behov av att se till att alla universitet som erbjuder kurser i biovetenskap och kemi inkluderar åtminstone ett obligatoriskt möte om riskerna, de relevanta bestämmelserna i nationell och internationell lagstiftning och forskarnas ansvar att förhindra fientlig användning av deras forskning och dess praktiska tillämpning.” Läs mer om Röda korsets arbete för efterlevandet av de mänskliga rättigheterna.

Svensk forskning och våra innovationer omnämns ofta i utlandet. Varje år i december riktas världens blickar mot oss. Då delas Nobelpriset ut för vetenskapliga och kulturella framgångar. Priset uppmärksammas mycket utomlands och är ett positivt bidrag till Sverigebilden.

Nobelprisutdelningen bidrar till att visa upp Sverige som en nation som främjar utbildning och vetenskap.”

Kungens jultal 2010

Kort utdrag från  Kungens Jultal 2010

“Kunskap som grundar sig på vetenskapliga fakta. Det är angeläget i en tid då allt fler människor inbillar sig att astrologi är en vetenskap.

Det här var frågor som diskuterades när de tio Kungliga akademierna samlades på Slottet förra månaden för ännu en omgång seminarier i serien ”Kunskapens krona”.

Ja, vi kan glädje oss åt att Sverige ligger långt fram som kunskapsnation. De svenska universiteten och högskolorna placerar sig allt bättre i de årliga, internationella jämförelserna. I Sverige skapas också flera nya internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer.

I Lund byggs till exempel två nya internationella centrum för avancerad materialforskning, MAX IV  och ESS. Vidare så samverkar KTH, Karolinska Institutet och Uppsala Universitet i ett resurscenter för storskalig forskning inom molekylär biovetenskap och medicin.

Under det gångna året har vi fått nya insikter i människans tidiga ursprung. En svensk forskare, Svante Pääbo, har lyckats kartlägga arvsmassan hos vår, sedan länge utdöda, närmaste släkting, Neandertalmänniskan. Genom att jämföra denna arvsmassa och vår egen har vi fått helt nya kunskaper i vad som gör oss unika – till exempel vårt kvalificerade medvetande och intellekt, och vår utvecklade sociala förmåga. Låt oss använda dessa egenskaper till att efter bästa förmåga skapa en bättre värld för alla.”

Carl Bildt, Kungen och Drottningen på statsbesök i Italien 25 mars 2009

Nedan urklipp från Carl Bildts blogg:

“En statsbesöksdag som denna är alltid en blandning av ceremoni och substans. Så också denna första dag i Rom.

Att ceremonielet är ståtligt är knappast ägnat att förvåna. Quirinal-palatsets korridorer och prakt torde imponera på vem som helst. Rom är och förblir barockpraktens okrönta huvudstad.

Men det har också varit samtal med substans och av betydelse.

Med president Napolitano, som bl a hade utrikesminister Frattini med sig, diskuterade vi olika aspekter på den europeiska utvecklingen och hur Italien och Sverige kunde arbeta tillsammans.

Den 83-årige presidenten var en påtagligt vital och välinformerad samtalspartner också när det gäller aktuella delar av utrikessamarbetet inom Europeiska Unionen. Vi var ense om betydelsen såväl av Lissabon-fördraget som av en fortsatt utvidgning av vår gemensamma fredsunion.

Med oss har vi ju också Lars Leijonborg i egenskap av forskningsminister, och det ledde bl a till samtal om förhandlingarna just nu om var den stora neutronforskningsanläggningen European Spallation Source skall lokaliseras. http://neutron.neutron-eu.net/n_ess/n_why_ess

Här handlar det om en anläggning i kostnadsklassen ca 15 miljarder kronor och med mycket stor framtida betydelse, och från bl a svensk sida har vi föreslagit att den skall kunna läggas i Lund.

Ett beslut borde kunna komma före sommaren, och för oss är detta självfallet en viktig fråga. Sveriges anseende som forskningsnation förefaller dock att vara gott här i Italien.

Och sedan har vi fortsatt i senaten och i deputerandekammaren med diskussioner som också berört olika aspekter av den inrikespolitiska utvecklingen i våra respektive länder.

Själv hann jag ockspå smita in i en bokhandel och inhandla ett exemplar av den förkortade pocketversionen av Edward Gibbons med all rätt klassiska The Decline and Fall of the Roman Empire – utgiven 1776 men fortfarande oöverträffad i sin klass och alltid i sina olika delar lika läsvärd.

I kväll väntar så president Napolitanos statsbankett för Kungen och Drottningen uppe i Quirinal-palatset.”

~ by blombladivinden on January 20, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: