Någon med möjlighet att kasta ut en livräddningsboj? Jag är maktlös och rättslös mot regeringens biopolitik …

Till den/ de som det berör.

Det är onekligen med stor tvekan jag för tredje gången och i samma ärende vänder mig till den svenska statsmaktens myndigheter och rättsinstanser, för att ställa min förfrågan om att få ta del av allmänna handlingar – då jag redan tvingats erfara att det demokratiska underskottet nått orimliga proportioner inom regeringsmakten.Vilket naturligtvis har sin grund i att regeringsmakten seriöst sysslar med oseriös biopolitik, utan legitimitet och med monopol på människors liv. Vilket jag fick ytterligare bekräftat då jag framställde min första förfrågan, och rättsväsendet som svar på upprätthållandet av lagstiftningen om mänskliga rättigheter, reducerade mitt liv – till “ett liv i behov av konstant skydd från teknologiska (och vetenskapliga?) övergrepp”. Den dolda myndighetsutövningen utgör ett allvarligt hot mot medborgarnas egenmakt över hälsa, livskvalitet och frihet.

I diverse statliga utredningar behandlas och kritiseras regeringens missbruk av biopolitik och avancerade teknologier för att styra, kontrollera och manipulera medborgarna – till förmån för den politiska ekonomin på global nivå. I SOU 1996: 177 Egenmakt: Att återerövra vardagen, parafraseras följande: Så länge lösningarna konstrueras av “någon annan” blir medborgaren kontrollerad. Det ligger i sakens natur. När medborgaren tillåts/återerövrar initiativet uppnås egenmakt (s.89).

Siktet i dessa politiska projekt är inställt på att styra samhället genom att forma medborgarnas sinnen och kroppar, att i grunden skapa “nyttiga individer”! Dessa slags projekt fångade Michel Foucault (1991) i begreppet GOVERNMENTALITY. Begreppet består av termerna govern – att styra – och av mentality – förställningar eller mentalitet. (Demokrati genom civilt samhälle?  Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik – av Magnus Dahlstedt)

Under rådande förhållande är svensk regeringspolitik en tung börda och utgör ett konstant hot mot min hälsa och hela livssituation! Vilket är anledningen till denna tredje skrivelse.

Jag låter Daniel J. Solove, professor i juridik, vid George Washington University Law school, framföra mitt ärende angående mina erfarenheter av svensk och amerikansk regeringspolitik, genom ett utdrag från Social Science Research Network: Identity Theft, Privacy and the Architecture of Vulnerability

Myndigheter har för lätt tillgång till våra personuppgifter!!

Olika tjuvar och sluga brottslingar stjäl vår personliga information i   databaser.

Enligt den traditionella uppfattningen är privatlivet en individuell rättighet och åtgärdas på initiativ av den enskilde. Men med de nya teknologierna som invaderar hem, kränker privatlivet med invasiva åtgärder, och som direkt orsakar skador för offren – finns det ingen lagstiftning som skyddar offren som erfar förnedring, förlägenhet, fysiskt och psykiskt lidande och skador på deras ryckte. Dessa privatlivproblem består inte enbart av ett antal isolerade diskreta invasioner eller skador, utan är av systematisk karaktär.

Där maktutövning sker ska finnas insyn!

Jag har som nämnts ovan, vid två tidigare tillfällen (år 2002- 2003 och år 2006) bett att få ta del av mina allmänna handlingar, då det kommit till min kännedom att mina personliga handlingar stulits inom den svenska statsmakten, genom extremt diskursiv elektronisk insamling i olika databaser – spridits, bearbetats och lagrats, samt överförts till tredje land, och i detta fall USA. Då regeringsmakten missbrukar sekretess vilket utgör nyckeln till succés, för att dölja den dubbla politiska agendan, har jag vid båda tillfällena nekats insyn under sken av för rikets säkerhet – och har genom maktens arrogans i en väl avskärmad statsapparat, nekats både mina nationella och internationella lagstiftade grundläggande fri- och mänskliga rättigheter. Absurt och oacceptabelt!

Med makt följer ansvar och etik!

Denna tredje gång ber jag inte enbart att få ta del av allmänna handlingar; jag kräver även att med omedelbar verkan, befrias från den olaga frihetsberövande statssponsrade bioterrorismen och dolda organiserade grova brottsverksamhet, vari min personliga information systematiskt missbrukas och utgör ett politiskt maktinstrument i de specifika politiska maktteknologier.

Vilket i klartext också innebär, att jag kräver att mina personliga handlingar med omedelbar verkan avregistreras hos den/de myndigheter; militär- underrättelsetjänster – frimurarorganisationer –  institutioneruniversitet och högskolor – förvaltningsmyndigheter – företag – organisationer, eller för mig okända verksamheter, som systematiskt missbrukar min personliga information. Designmetodiken och den exakta matematiska modelleringen av mina personliga handlingar, samt missbrukets särart vittnar om att data- och systemvetenskap/ Människa-Datorinteraktion (MDI)-program utgör en delkomponent i den statssponsrade bioterrorismen. (Hyperlänkarna ovan utgör endast identifierade verksamheter som arbetar med illegala ingrepp i människors kroppar och sinnen, likaså länkarna nedan)

Avtal mellan Sveriges och USA:s regering om vetenskapligt och teknologiskt arbete till skydd för nationell säkerhet

Karolinska Institute, Sweden/ Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland

Stockholms Brain Institute

The Department of Neuroscience at the Karolinska Institute

Uppsala Universitet

Vinnova

Av säkerhetsskäl kräver jag att tilldelas nya personliga handlingar, sekretesskyddade, även för myndigheter involverade i ovan nämnda skandalverksamheter.

Det är de facto en bred praxis av grymheter som tolereras mot “det civila samhället” inom svenskt rättsväsen. Sverige har ett statsskick där där alltför mycket odelad makt samlas hos de verkställande organen. Det är därför barbariet i våra domstolar får fortsätta. Att svenska domare anser sig representera staten i stället för den enskilde individen, är högst anmärkningsvärt. Dessa politiskt valda domare vet därför hur politikernas önskningar ska tillfredställas, utan att ifrågasättas … Frontalkrocken mellan politik och juridik är ett faktum! (Av Mats Lönnerblad Ordförande i Bankrättsföreningen – 16 juni 2000)

Det är ledsamt att konstatera att Sveriges regeringsmakt med dess rättsinstanser är av samma dignitet som ett “ruttet äpple”! En nationell konstellation avsedd för att hänsynslöst gynna de individer och grupper som kontrollerar nationens tillgångar!

Jag har sedan slutet av januari 2003, blivit utsatt för sofistikerad tortyr av mina biologiska funktioner, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, vilket sker från distans med avancerade energivapen-teknologier. Vilket jag sätter i samband med att jag gjorde min första framställan (augusti 2002-mars 2003) om att få ta del av allmänna handlingar, och bifogade bevismaterial (då jag trodde mig ha grundlagsskyddad yttrande- och tryckfrihet, samt rättssäkerhet) till Kammarrätten och Regeringsrätten, om hur min personliga information systematiskt missbrukats i en “matematiskt modellerad systemarkitektur med både historisk och samtida hierarkisk kontext” inom AB Konungariket Sverige sedan jag var tonåring.

Då regeringars skuggiga områden nås – blir terror den enda regeringsservice som återstår, skriver Steve Wright – Omega Foundation – Manchester, i sitt arbetsdokument till Europa Parlamentet;

An Appraisal of Technologies of Political Control av den 6 januari 1998.

Alla dessa teknologier utgör en orättvis fördelning av makt att utöva tvång – att säkerställa dessa befogenheter missbrukas särskilt. De (makthavarna) tror att innovationer av teknologier för politisk kontroll, har ställt nya verktyg till förfogande för stater som behöver teknologiska lösningar för de mest angelägna och svårhanterliga sociala och politiska problemen. Det är vid den punkten då myndigheter misslyckas som förtrycket börjar, vid denna punkt måste en illegal regering använda mer kraft för att hålla locket på. Allteftersom krisen fördjupas, krävs ytterligare kraft, teknikens roll i en sådan situation är att fungera som en kraftförstärkare. Då regeringars skuggiga områden nås – blir terror den enda regeringsservice som återstår (sektion 2, sid 3-4).

Europa Parlamentets Resolution: A4-0005/1999 Miljö, Säkerhet och Utrikespolitik. Punkt 27. Efterlyser en internationell konvention som inför ett globalt förbud mot all utveckling och driftsättning av vapen som kan ge någon form av manipulering av människor. Det är en besvikelse att inget har hänt hittills som svar på detta, med tyngdpunkt på att det är 13 år sedan resolutionen utfärdades!!

Jag kan enbart verifiera korrektheten i Wrights uttalande ovan! Jag befinner mig sedan januari 2003 under internationellt energivapensystem som kan tänkas lyda under benämningen:  C4ISR, Command, Control, Computers, Communications (C4), Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR).

Implementeringen av energivapensystemet medförde omedelbart sömnproblem, starkt tryck på olika delar av kroppen, huvudvärk, illamående, brännande känsla i ögonen, rödsprängda ögonvitor, suddig syn, smärtor och brusljud i öronen, rygg- och muskelsmärtor, brännande smärtor i magen, hjärtklappning, utmattningssymptom och koncentrationsproblem.

Var jag än befinner mig har jag inget privatliv, ingen personlig och biologisk integritet, mitt hem är inte min borg, etcetera … jag är maktlös och rättslös!

Vem äger medborgaren? är titeln på Medborgarrättsrörelsens öppna brev till grundlagsutredningen 2008, som menar att – medborgarnas frihet och personliga integritet är en hörnsten i ett fritt demokratiskt statsskick. Den statliga organisationen är till för medborgarnas skull, inte tvärtom. Staten äger inte medborgarna, den får inte förfoga över deras liv. Envar skall ha möjlighet att utveckla sin person, att förverkliga sina livsmål och få utrymme för skapande livsgärning.

Den machiavelliska intelligensen är lika välintegrerad i svensk regeringspolitik som i de artificiella intelligenserna. Begreppet innebär bland annat, att man bortser från något samband mellan politik och etik.

I december 2003  presenterade kongressledamot Dennis J. Kuchinich i representanthuset ett lagförslag som överlämnades till vetenskapsutskottet. U.S. SPACE PRESERVATION TREATY – PEACE IN  SPACE 2003, som skulle tvinga den amerikanske presidenten att delta i förhandlingar som syftar till förbud av energibaserade vapen.

I denna proposition, definieras vapensystemen på följande sätt:

Att införa andra icke erkända eller ännu outvecklade medel som vållar död eller skada på, eller skadar eller förstör, en person (eller det biologiska livet, kroppslig hälsa, psykisk hälsa, eller det fysiska och ekonomiska välståndet för en person) … med hjälp av landbaserade, havsbaserade eller rymdbaserade system med strålning, elektromagnetisk, psykotronisk, Sonic, laser eller andra energier som riktas mot enskilda personer eller berörda befolkningsgrupper i syfte att utföra informationskrig, modellera beteende eller utöva sinneskontroll  (mind control) av dessa personer eller populationer. (Sammandrag av (E), (iii), (1)

MVH/

Advertisements

~ by blombladivinden on January 1, 2012.

4 Responses to “Någon med möjlighet att kasta ut en livräddningsboj? Jag är maktlös och rättslös mot regeringens biopolitik …”

 1. Mycket bra sammanfattning, håll ut broder, de vilseledda dårarnas saga är snart slut.

  • Tack för komplimangen! Den är uppskattad! 🙂

   Det är verkligen dårakigt att missbruka teknologier för att styra historien, nuet och framtiden i namn av forskning och framtidsstudier!

   Vad får dig att tro att “sagan” snart är slut?

 2. “I diverse statliga utredningar behandlas och kritiseras regeringens missbruk av biopolitik och avancerade teknologier för att styra, kontrollera och manipulera medborgarna – till förmån för den politiska ekonomin på global nivå.”

  Jo… – ekonomins betydelse överskuggar ju det mesta – som jag ser det.

  Men det kan Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna “lätt som en plätt” ändra på – genom att ta till oss och mer och mer tillämpa Den Vita Skolans nationalekonomi – som jag ser det.

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det “vet” jag att jag ej har.

 3. Hur kan man göra en spjutspets av motståndet där alla kan samlas? På nätet…uppskattar inläggen, har oxå inplantat, vet varför…Saknar manifestation….ETT ställe EN tidpunkt (ex) EN dag …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: