Aldrig har väl uttrycket att Intelligenta Gangsters kontrollerar BELÄSTA busar för att kontrollera nyttiga idioter, skurit djupare i själen …” – Teknologierna som skapar “makten och härligheten.”

Med denna rätt så välbekanta vers i åtanke så undrar jag hur fan det gick till så att vi kunde hamna i detta vårt läge nu, aldrig har väl uttrycket att Intelligenta Gangsters kontrollerar BELÄSTA busar för att kontrollera nyttiga idioter, skurit djupare i själen på mig, det är bara så bedrövligt korkat av mig att inte se detta, men jag skyller min enfald på att jag aldrig har läst den på latin, hur dumt och fåfängt detta än kan låta och verka trots att jag mycket väl begriper mig på vad översättare och språkvårdare inte sällan har uppdragits att göra åt makten, sorry verkligen! Skriver Carl Norberg på sin blogg Palanthir, http:// carlnorberg.wordpress.com

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,sicut in caelo, et in terra.Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;sed libera nos a Malo.

Den svenska versionen:

Fader vår som är i himmelen,

helgat varde ditt namn;

Tillkomme ditt rike;

Ske din vilja, såsom i himmelen, så och på jorden. Giv oss i dag vårt dagliga bröd;

och förlåt oss våra skulder, såsom vi förlåta dem som oss skyldiga äro oss;

och inled oss ​​icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

————-

“… aldrig har väl uttrycket att Intelligenta gangsters kontrollerar BELÄSTA busar för att kontrollera nyttiga idioter, skurit djupare i själen på mig …”

Även i svensk regeringspolitik ingår att gripa makten över medborgarnas liv, vilket ofta i de akademiska cirklarna lyder under benämningen det civila samhället. Dessa statliga övergrepp pågår på universitet – folkhögskolor – forskningsinstitut – miltitär – underrättelsetjänster – privata förtag m fl intressenter.

I SOU 1972:59 Att välja framtid, står att läsa om arbetsmetoderna för implementering av den artificiella världsekonomin, samt hur att gripa makten över medborgarna genom insamling av personlig information, modellering genom beteendepåverkande teknologier, för politisk och ekonomisk kontroll och exkludering – för att sedan som olaga frihetsberövad medborgare styras under teknologiska socio-ekonomiska program.

Världssamhället betraktas som ett helt mekaniskt system

https://blombladivinden.wordpress.com/2011/04/03/sou-197259-varldssamhallet-betraktas-som-ett-helt-mekaniskt-system-pa-den-valda-nivan-antar-man-att-kvantifieringen-av-variablerna-kan-goras-pa-nagot-%e2%80%9dicke-ideologiskt%e2%80%9d-satt-och-att/ 

 

Institutionen för Data- och Systemvetenskap DSV, Stockholms Universitet: Designmetodik för interaktion mellan människor och datorer

Forskningen vid DSV handlar om design och utveckling av informationssystem för att skapa fungerande lösningar för existerande och framtida problem. Det innefattar bl a metoder för att analysera komplexa system, interaktion mellan människor och datorer samt säkerhetstänkande.

Vi tillämpar vår forskning på verkliga och viktiga problem. Det kan handla om katastrofhantering i stor skala, men också om stöd för effektiv möteshantering eller livslångt lärande.

Som forskare är vi också intresserade av människors liv, arbete, lärande och fritid. Vi vill förstå och påverka hur tekniken griper in i och förändrar vår vardag.

Vi studerar metoder för att hantera komplexa problem, från algoritmer för att analysera stora datamängder till designmetodik för interaktionen mellan människa och maskin. Vårt arbete genomsyras av en helhetssyn och ett systemtänkande för hur tillämpningarna av vår kunskap ska användas ute i människors yrkes- och fritidsliv. Vi vill att all forskning ska omsättas i realistiska tillämpningar som kan prövas i de komplexa, verkliga situationer de är ämnade för.

Forskningen vid DSV är ofta ämnesöverskridande och genuint tvärvetenskaplig genom att perspektiv och metoder från andra ämnen införlivas, såsom psykologi, lingvistik, filosofi, statistik och matematik.

https://blombladivinden.wordpress.com/2011/03/18/designmetodi-for-interaktion-mellan-manniskor-och-datorer/ 

 

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI: Människa-System-Interaktion

FOI:s institution för MSI bedriver forskning och metodutveckling för värdering och utveckling av förhållandet mellan människa, maskin och system. Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt. Centrala verksamhetsområden är mänsklig informationsinhämtning, informationshantering, situationsmedvetande, operativ prestation, träning och utbildning.

Vårt arbete är fokuserat på samspelet mellan människa och teknik samt de krav som arbetsuppgifter och omgivning ställer. Vi utvecklar och integrerar beteendevetenskaplig och psykofysisk kunskap kring mänskligt beteende i komplexa och påfrestande miljöer. Förutom studier i operativ miljö utför vi olika typer av simuleringar åt våra kunder. Vi har unika verktyg för värdering av mänskligt beteende och prestationer samt metodik för beskrivning och modellering av mänskligt beteende. Vår erfarenhet och kunskap kring människan i militära system möjliggör unika bidrag till utvecklingen av civila system.

https://blombladivinden.wordpress.com/2011/03/29/totalforsvarets-forskningsinstitut-foi-manniska-system-interaktion/

 

Kungliga Tekniska Högskolan KTH: Kurs i Människa Dator Interaktion

Kursmomentet syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Ytterligare ett syfte är att ge studenterna verktyg för att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

Studenten förväntas efter genomgången utbildning kunna:
• redogöra för grundläggande begrepp inom MDI-området (rörande mänsklig kognition, gränssnitt, interaktion och iterativ systemutveckling).
• redogöra för de flesta existerande interaktionsstilarna, både från ett användningsperspektiv och från ett utvecklarperspektiv.
• redogöra för ett stort antal interaktionsartefakter (interaction devices) och kunna avgöra för vilka användningssituationer de passar bäst.
• beskriva olika sätt att utforma interaktiva datorsystem på, med avseende på människors hela situation (t.ex. mobilitet, känslor, arbete och fritid).

 

Demokrati och rättsansvar i Konungariket Sverige är en myt…

I Sverige skiner solen ständigt över specifikt utvalda individer/grupper – samtidigt ösregnar det ständigt över andra lika specifikt utvalda individer/grupper… då statsmakten i sina tyranniska händer har mardrömslika bioteknologier med vilka de leker gud och styr andra människors liv under artificiella livscykler.

”Hotet mot människans integritet framstår som klarast när man sätter de biologiska och psykologiska metoderna för beteendepåverkan i samband med nya teknologiska redskap för observation och bevakning av enskilda individer och grupper, samt insamling och lagring av data.

Framstegen inom molekylärbiologi – i sin tur möjliggjorda av den höga upplösningen i elektronmikroskopi, röntgenkristallografi m.m. – antyder nya möjligheter till avsiktlig påverkan av människans mest grundläggande element: hjärnan och arvsmassan.

Forskningen inom området hjärnfunktion och beteende (brain and behavior research) syftar i första hand till att kartlägga arten av de förändringar som man kan åstadkomma med de olika metoderna  och därmed informera om (nya möjligheter att lindra mänskligt lidande), nya risker för kontroll och modifikation av beteende mot människors vilja.

Diskussionen om olika metoder att påverka människor leder till frågan om individens möjligheter att skydda sig mot icke-önskvärd påverkan och mot intrång i privatlivet.

Med elektronikens hjälp kommer man att kunna skapa olika slag av ”tvåvägs”- kontakter och upplevelser av närhet som människan aldrig förr kunnat uppleva.”  (SOU 1972:59 Att välja framtid/Justitiedepartementet)

 https://blombladivinden.wordpress.com/2011/06/12/demokrati-och-rattsansvar-i-konungariket-sverige-ar-en-myt/ 

 

“Stairway to heaven” – den vackra spiraltrappan finns på Kungliga Tekniska Högskolan

 
 

Hedersdoktorer på Kungliga Tekniska Högskolan 1944 – 2006

1944 H K H Kronprins Gustav Adolf

1983 H K H Prins Bertil

1989 H M Kung Carl XVI Gustav

 https://blombladivinden.wordpress.com/2011/03/14/hedersdoktorer-pa-kungliga-tekniska-hogskolan-1944-2006/ 

 

Justitiedepartementet / Ds Ju 1986:5 …olika forskningsområden, datainspektionen och andra myndigheter och organ är inblandade i den forskning där människan ovetande om sin roll utnyttjas

Peter Westerholm: Jag är medicinsk rådgivare åt Landsorganisationen och därtill har jag ett akademiskt stödben. Jag är docent i arbetsmedicinsk epidemiologi. Det innebär att jag har personlig erfarenhet av arbete med register av olika slag, även med sådana register som innehåller information som uppfattas som känslig av många.
Det kan också på den samhällsvetenskapliga sidan gälla fördelningsfrågor. Det kan gälla välfärd eller dess motsats, som vi för enkelhetens skull kan kalla för ofärd. Det kan gälla utslagning och mycket annat. För detta behövs naturligtvis longitudinella ansatser. Inte bara för att beskriva fenomen som sådana utan även för att försöka förklara deras orsak.
Men det är alldeles klart att vi i en del fall tvingas att inte bara söka information i form av fakta till dessa frågeställningar, dessa förklaringar.

Vi måste också söka oss till människors upplevelser av det som händer, kanske även deras åsikter, deras värderingar. Och det är klart att detta för in oss på områden som inte är oskyldiga och om inte på något sätt är generellt neutrala. Detta kan då upplevas som ett hot av många.

Jag vill också påminna om det tredje och det är det acceptabla. Vad som är av medborgarna acceptabelt. Då kommer vi tillbaka till det här rollspelet litet grand. I grunden handlar det här om en politisk process. Det är interagerande mellan medborgarna och de institutioner som samhället har byggt upp, nämligen forskningsinstitutioner eller tillsynsmyndigheter. Det är en interaktion. Det är klart att det är en avvägning mellan ändamål och integritet och forskningens frihet. Inget av det här måste betraktas som heligt i och för sig.

 
 

Daniel J. Solove, professor i juridik vid George Washington University Law School 

“Myndigheter har för lätt tillgång till våra personuppgifter!!

Olika tjuvar och sluga brottslingar stjäl vår personliga information i databaser.

Enligt den traditionella uppfattningen är privatlivet en individuell rättighet och åtgärdas på initiativ av den enskilde. Men med de nya teknologierna som invaderar hem, kränker privatlivet med invasiva åtgärder, och som direkt orsakar skador för offren –  finns det ingen lagstiftning som skyddar offren som erfar förnedring, förlägenhet, fysiskt och psykiskt lidande och skador på deras ryckte.
Dessa privatlivproblem består inte enbart av ett antal isolerade diskreta invasioner eller skador, utan är av systematisk karaktär.”

Sammandraget från Social Science Research Network finns här:  Identity Theft, Privacy and the Architecture of Vulnerability

 

European Parliament – An Appraisal of Technologies of Political Control 

“Alla dessa teknologier utgör en orättvis fördelning av makt att utöva tvång – att säkerställa dessa befogenheter missbrukas särskilt. De (makthavarna) tror att innovationer av teknologier för politisk kontroll, har ställt nya verktyg till förfogande för stater som behöver teknologiska lösningar för de mest angelägna och svårhanterliga sociala och politiska problemen. Det är vid den punkten då myndigheter misslyckas som förtrycket börjar, vid denna punkt måste en illegal regering använda mer kraft för att hålla locket på. Allteftersom krisen fördjupas, krävs ytterligare kraft, teknikens roll i en sådan situation är att fungera som en kraftförstärkare. Då regeringars skuggiga områden nås – blir terror den enda regeringsservice som återstår.” (Utdrag från sektion 2, sid.3)  

https://blombladivinden.wordpress.com/2011/08/08/an-appraisal-of-technologies-of-political-control/

 

Cybergenombrottet har spritt makten på ett helt nytt sätt

 “De internationella organistationerna som G7, G8, G20, FN och IMF och deras svårigheter att fatta beslut eftersom enighet nästan alltid krävs. Det gör att makt också utövas på annat sätt, en allt viktigare informell makt och påverkan. Cybergenombrottet har spritt makten på ett helt nytt sätt. Vi har inte bara den gamla militära, hårda, makten, utan också kulturell makt (soft power) och smart power.”

 

US Space Preservation Treaty – Peace in Space – 2003

Proposition definierar vapensystemen så här:

”Att införa andra icke erkända eller ännu outvecklade medel som vållar död eller skada på, eller skadar eller förstör, en person (eller det biologiska livet, kroppslig hälsa, psykisk hälsa, eller det fysiska och ekonomiska välståndet för en person) … med hjälp av landbaserade, havsbaserade eller rymdbaserade system med strålning, elektromagnetisk, psykotronisk, Sonic, laser eller andra energier som riktas mot enskilda personer eller berörda befolkningsgrupper i syfte att utföra informationskrig, modellera beteende eller utöva sinneskontroll  (mind control) av dessa personer eller populationer.” (Sammandrag av (E), (iii), (1)

https://blombladivinden.wordpress.com/2011/04/09/u-s-space-preservation-treaty-peace-in-space-2003/

Advertisements

~ by blombladivinden on October 29, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: