Kriget om hjärnorna, medvetandet och Artificiell Intelligens (AI)

Länk till Bionicgate:

Start

start

Kriget om hjärnorna, medvetandet och artificiell intelligens

Hjärnimplantat till välsignelse eller förbannelse?

Reverse engineering the brain, mind uploading, emulering av hjärnan! Kopieras din hjärna över internet till en forskardator?

Vad är att kapa en människas identitet i form av namn, id-kort, pass och bankkonton, när man numera med injicerbara hjärnimplantat kan kan kapa människors hjärnor?

En av historiens grövsta övergrepp utförs nu på människan. Med nanoelektroder i hjärnan och multimediateknik “e-science” kan du få en anonym forskare i ditt huvud för bakåtkompilering (avkoda hjärnans källkod) även kallat reverse engineering the brain. En process som tar många år i anspråk och ödelägger många människoliv.

Bakåtkompilering av hjärnan börjar med Syntetisk telepati. Syntetisk telepati är ett kommunikationssystem byggt på tankar, inte tal.

Så här skriver Uppsala Universitet; När neurovetenskapen producerar resultat som förändrar den neurobiologiska beskrivningen av mänskligt medvetande, vad blir då kvar av föreställningar om att människan har en fri vilja och ett personligt ansvar för sina handlingar?

Forskarnas mål med bakåtkompilering av hjärnans kod är att avbilda en människa i sin naturliga miljö för att skapa en mattematisk modell av människan för att fastställa; Vad är en person?  Vad är ett samvete? Vad är ansvar? Varifrån uppstår normer och värderingar? Har människan en fri vilja? Ingen av dessa grundläggande frågor kan ställas utan stöd av vetenskapen om hjärnan och dess funktionella arkitektur.

Återigen forskas det på människor,  forskardatorer med artificiell intelligens (egen vilja) kopplas direkt till människors hjärna via hjärnimplantat för att via bredbandsuppkopplingar bakåtkompilera den mänskliga hjärnan.

Hur många människor är redan är uppkopplade till forskardatorer utan informerat samtycke?

Forskningsområdet är grovt kriminellt, fysiska och psykiska skador av långtidskopieringar med hjärnimplantat är okända för människan. Varken informerat samtycke eller etikprövningstillstånd kan av naturliga skäl inhämtas för sådana studier,  detta hindrar inte forskningen,  hjärnor kapas illegalt.

Både EU och USA arbetar med “Reverse engineer the brain” (Bakåtkompilering av hjärnan ) Reverse engineering betyder rekonstruktion av källkoden till ett program genom analys av binärkoden.

Eftersom syftet med bakåtkompilering av hjärnan är att stjäla programkoden betraktas bakåtkompilering som oetiskt – i USA är det direkt olagligt.

Ett dator-hjärna-gränssnitt”, elektroder för  deep brain stimulation, en bredbandsuppkoppling i Cloud/Grid computing och en datorhjärna gör det möjligt att “röstidentifiera” och kopiera människans tankar. Ett så kallat neuronnät  kopierar  signalerna för ditt minne och dina beteenden i en datorarkitektur som liknar hjärnan. Efter några års kopierande läser  datorn i en parallellsimulering dina tankar och tolkar dina sinnen, det kallas  syntetisk telepati.

Neuronnät används  inom väldigt speciella områden som igenkänning av fingeravtryck och ansikten och tankar. Inom industrin används de för att läsa av sensorer med brusiga signaler.

Inom EU arbetar man på ett neuronnätverk som snabbt ska kunna uppdatera bilden av “miljön” för att kunna identifiera avvikande beteenden.

Forskningsområdet är nanoelektronik, hjärnlika datorer, dator-hjärna-integration, artificiell intelligens, utveckling av morgondagens programvaror  samt en helt ny nätverksteknik.

I dag finns inget välutvecklat, vida använt sätt för datorer att känna igen bilder och mönster, eller för den delen att ställa frågor för sådana enheter. Den som kommer med lösningen kommer att bli väldigt rik.

Processen att avkoda hjärnans signalsubstanser kan liknas vid hur ett barn ställer frågor och bit för bit lär sig att identifiera och beskriva sin miljö, datorhjärnorna och dess programmerare  lär programvaran att ställa frågor för att  identifiera hjärnans mönster av minnen och perception. Kommunikationen med hjärnan sker med talsyntes (syntetiserat tal) direkt in i hjärnan,  frågår/hot/påståenden  används av ett lärande system med artificiell intelligens för att väcka minnen i hjärnan och kopiera den neurala koden och på så sätt bit för bit avkoda hjärnan.

De senaste årtiondenas möten mellan nanoteknik, informationsteknologi, bioteknologi och neurovetenskap har åstadkommit detta helt nya forskningsområde, som utvecklar nya, hittills okända produkter och tjänster. Vi står inför en ny revolution, som redan är igång med lanseringen av en sinnespräglad hjärndator. Nanoteknikens intrång i den mänskliga hjärnan gör detta till ett unikt perceptionsverktyg, som inte bara medvetande gör våra sinnen utan också imiterar dem; synen, hörseln, smaken, lukten och känseln.

Hjärnavbildning i FMRI- och PET-kameror gav neuroforskarna kunskap hur nanoelektronik skall utvecklas och var den skall placeras i hjärnan för att skapa ett sinnespräglat direkt dator-hjärna-gränssnitt. Den nya hjärnavbildningstekniken är den enda tekniken som kan långtidsavbilda en människlig hjärna under livsrealistiska förhållanden. Tekniken ger, efter c:a 5 års kopiering, ett datorvisualiserat medvetande.

De självorganiserade dator-hjärna-gränssnitten  kan injiceras utan informerat samtycke i människor på  sjukhus för att utnyttja dessa människor i utvecklingen av programvaror och nätverksteknik för avkodning av hjärnans “källkod”.

Hjärnkopieringar utförs  dygnet runt. Kopieringarna utförs till stora delar med lärande system, kopieringen är inget annat  än grov tortyr och försök till att med teknologin och psykologi att förslava människan under datorn.

Ingen människa skulle frivilligt ge informerat samtycke till detta grova forskarövergrepp.  Det tar flera år av lärande och programutveckling för att utveckla  de nya sinnespräglade dator-hjärna-gränssnitten och det nya digitala multimediaspråket mellan människa och dator.

Människan förvandlas med de nya sinnespräglade dator- hjärna-gränssnitten och den nya bredbandstekniken “e-science” till en ren multimediaapplikation.

Sinnespräglat dator-hjärna-gränssnitt beskrivs officiellt att utvecklas bl a för att hjälpa patienter med så kallat “locked in syndrome”, patienter  fångade i sin egen kropp, oförmögna att röra sig eller kommunicera. Tekniken beskrivs också att kunna  hjälpa stroke patienter samt användas som ett kommunikationssystem för militären.

Forskningsområdet möjliggör också avancerade men grovt oetiska kognitionsvetenskapliga studier, avancerad forskning på minnet över åldrandet, forskning på olika läkemedels inverkan under realistiska levnadsförhållanden, suicidforskning, sömnforskning och mycket mer.

Dator-hjärna-gränssnitt kan också via internetaccess  slå ut hela människans nervsystem, implantaten kan brukas som bestraffande och/eller direkt dödande vapen. Beskrivs för att användas mot terrorism, återfallsförbrytare och stalkers.

De nya sinnespräglade dator-hjärna-gränssnitten  är när de är färdigutvecklade  värda flera miljarder kronor på världsmarknaden. Datorvissualisering av människans medvetande ger en vetenskaplig modell av hjärnan för diagnoser och för att ge evidens för läkemedls inverkan på hjärnan. Andra områden som använder klonade människor är robotteknik och artificiell intelligens.

Att media inte har tagit upp etiska frågor rörande bakåtkompilering av hjärnan och den skenande teknikens utveckling  beror på ren okunskap om  tvärvetenskapliga forskningsframsteg. Det är uppenbarligen så att  svenska forskare medvetet undanhåller forskarrapporter och  information i ämnet för att kunna forska vidare på människan.

I Justitiedepartementet Ds Ju 1986:5 / Forskning och integritet står att läsa om forskarnas rätt att fritt välja metoder för att inhämta mätdata. Denna frihet är en olycklig kombination med de nya sinnespräglade dator-hjärna-gränssnitten, superdatorer och forskarnas e-science nät.

Människor som utan informerat samtycke utsätts för forskarövergrepp och tortyr med den nya tekniken, idiotförklaras när de söker hjälp hos myndigheter. Detta är naturligtvis orsakat av att forskarna undanhåller rapporter om teknologins existens.

Fakta om nano! Läs Vetenskapsrådets bok
DÄR GULD GLIMMAR BLÅTT -forskare om den lilla nanorevolutionen

2000-Talets Vetenskap startar en artikelserie  “Implantat för hälsa och mindcontrol” i nummer 4/2009.  Klicka här för att prenumerera på tidningen.

Advertisements

~ by blombladivinden on April 25, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: