Angels don’t play this HAARP, av Dr Nick Begich och Jeane Manning

Angels Don’t Play This HAARP citerar vidare Brzezinski:

“Utan att hämmas av de traditionella liberala värdenas återhållande krafter skulle denna elit inte tveka att söka uppnå sina politiska mål genom att använda de senaste tekniska landvinningarna för att påverka allmänhetens beteende och hålla samhället under noggrann övervakning och kontroll. Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen skulle sedan hämta näring av den situation den utnyttjar.”

HAARP – Vandalism i atmosfären….

Av Dr Nick Begich och Jeane Manning

Teknonätet, 90-talets protestform betyder att man demonstrerar på informationssamhällets motorvägar. Till exempel använder ett växande antal människor över hela världen internet (som skapades av USA-militären för informationsöverföring och -utbyte som aldrig skulle kunna störas) för att rikta uppmärksamheten på ett tvivelaktigt militärt projekt i Alaska. Med internets B-post och med faxande håller folk på att skjuta hål i amerikanska försvarets mörkläggningsmur med regeringens eget system.

I tryckt form började protesten när Dennis Specht, en kärnvapenmotståndare, som då bodde i Alaska, skickade ett nyhetstips till australiska NEXUS om HAARP – förkortning av High-frequency Active Auroral Research Program (forskningsprogrammet om högfrekvent aktivt norrsken). Nick Begich, som då var politiskt aktiv i Alaska och naturvetenskaplig forskare i Anchorage, nätverkade med Patrick och Gael Crystal Flanigan, som själva betecknar sig som “teknomunkar”, bosatta i Sedona i Arizona, och blev uppmanad att titta närmare på de australiska tidskriften. Begich förvånades över att i NEXUS läsa nyheter från sin hemstad och begav sig genast till stadsbiblioteket för att gräva fram dokument som artikeln hänvisade till.
    Hans vidare forskning kring ledde till artiklar och boken Angels Don’t Play This HAARP. Advances in Tesla Technology, som på 230 sidor ger detaljerad information om detta farliga projekt. Denna artikel ger bara några huvudpunkter. Oaktat den väldiga mängden forskning (350 fotnoter), är det i grund och botten en berättelse om vanliga människor, som lät sig utmanas av något långt utöver det vanliga.

HAARP KOKAR DEN ÖVRE ATMOSFÄREN

    HAARP kommer att beskjuta den övre atmosfären med en riktad och styrbar elektromagnetisk stråle. Det är en avancerad variant av “jonosfärvärmare”. (Jonosfären är det elektriskt laddade klot som omger Jordens övre atmosfär. Den sträcker sig mellan 60 och 1000 km ovanför jordytan.)
    Enkelt uttryckt är apparaten för HAARP ett omvänt radioteleskop: antenner sänder ut signaler i stället för att ta emot dem. HAARP är provkörningen för en superkraftig radiovågsteknik, som lyfter områden av jonosfären genom att rikta en stråle och hetta upp dessa områden. Elektromagnetiska vågor studsar sedan tillbaka till jorden och tränger igenom allt – både levande och död materia.
    Massmediauppgifter om HAARP ger intrycket att det huvudsakligen är ett akademiskt projekt, som är tänkt att förändra jonosfären för att förbättra kommunikationerna för vårt eget bästa. Andra dokument, från USA-militären, ger dock ett annat och klarare besked: HAARP syftar till att ge kunskap om hur man “utnyttjar jonosfären för försvarsdepartementets ändamål”. Kommunikation med ubåtar är bara ett av dessa ändamål.
    Pressmeddelanden och annan information från militären om HAARP tonar ständigt ner vad man kan uträtta med projektet. Offentliga handlingar hävdar envist att HAARP-projektet inte skiljer sig från andra jonosfärvärmare, som arbetar tryggt överallt i världen, bland annat vid Arecibo på Puerto Rico, Tromsö i Norge, och i det som förut var Sovjetunionen. Ett regeringsdokument från 1990 uppger emellertid att beskjutning med radiofrekvensenergi (RF-energi) driver jonosfären till onaturliga aktiviteter:
    … vid den högsta HF-kraft som finns tillgänglig i Väst börjar de instabiliteter som allmänt studeras att närma sig sin maximala förmåga till spridning av RF-energi. Utöver denna kommer plasmaprocesserna att “skena” tills nästa begränsande faktor uppnås.
    Om militären i samarbete med University of Alaska i Fairbanks kan visa att denna nya markbaserade “rymdkrigsteknik” går att använda, så är de båda vinnare. Militären får en ganska billig försvarssköld, och universitetet kan skryta med att förfoga över den mest dramatiska geofysiska manipulationen sedan man började med kärnvapensprängningar i atmosfären. Efter framgångsrika prov skulle de ha framtidens militära megaprojekt och enorma marknader för Alaskas naturgasfält i North Slope.
    Om vi ser på andra patent, som bygger på den amerikanske fysikern Bernard Eastlunds arbete, blir det klarare hur militären tänker använda HAARP-sändaren. Då blir också de officiella förnekandena mindre trovärdiga. Militären vet hur den tänker använda denna teknik och har också klargjort det i sina dokument. Militären har avsiktligt fört allmänheten bakom ljuset med listigt vilseledande fraser, bedrägeri och avsiktlig desinformation.
    Militären säger att HAARP-systemet skulle kunna:
    • ge militären ett redskap varmed den kan ersätta den elektromagnetiska pulseffekten av atmosfäriska termonukleära anordningar (som militären så sent som år 1986 alltjämt såg som ett användbart alternativ);
    • ersätta det väldiga extremt lågfrekventa (ELF) ubåtskommunikationssystem, som opererar i Michigan och Wisconsin, med en nyare och kompaktare teknik;
    • användas till att ersätta det ovan-horisonten-radarsystem, som en gång planerades för HAARPs nuvarande placering, med ett flexiblare och exaktare system;
    • ge en metod att slå ut kommunikationer över ett oerhört stort område, alltmedan militärens egna kommunikationssystem förblir oskadda;
    • ge en tomografi, som på vidsträckta områden tränger ner i jorden och som i förening med EMASS- och Craydatorer kan göra det möjligt att i många avseenden kontrollera efterlevnaden av fredsavtal och avtal om icke-spridning av kärnvapen;
    • vara ett redskap för geofysisk sondering i jakten på olje-, gas- och mineralfyndigheter på stora områden;
    • användas till att detektera inkommande lågtflygande plan och kryssningsrobotar, varigenom den gör annan teknik föråldrad.
    De ovannämnda förmågorna verkar vara en god idé för alla som är anhängare av ett effektivt nationellt försvar och för dem som är angelägna om att kostnaderna hålls nere. Men de möjliga tillämpningar, som dokumenten om HAARP-projektet inte förklarar och som finns beskrivna endast i dokument hos amerikanska flygvapnet, armén, marinen och andra federala myndigheter; är oroande. Vidare kan enligt vissa forskare följderna av huvudlös användning av sådana energimängder i vårt naturliga skyddshölje – jonosfären – bli katastrofala.
    En alaskabo har uttryckt sig kort och kärnfullt. Det är en av grundarna av rörelsen “Nej till HAARP”, Clare Zickuhr: Militären tänker ge jonosfären en kraftigt spark och se vad som händer.
    Militären har underlåtit att berätta för allmänheten att den inte vet exakt vad som kommer att hända, men en vetenskaplig artikel från Penn State skryter med denna ovisshet. Machovetenskap? HAARP-projektet använder de största energimängder man någonsin förut lekt med i det som Begich och Manning kallar “de stora pojkarna med sina nya leksaker”. Det är ett experiment med atmosfären, och när man experimenterar vill man komma på något som man tidigare inte vetat. Oberoende forskare har sagt Begich och Manning att en “atmosfärkanon” av HAARP-typ kan användas till global vandalism med oförutsebara följder.

HAARPS HISTORIA

    De patent som beskrivs här nedan är ett paket av ideer, som ursprungligen kontrollerades av ARCO Power Technologies Incorporared (APTI), ett dotterbolag till Atlantic Richfield Company, ett av världens största oljebolag. APTI var den leverantör som byggde HAARP-anläggningen. ARCO sålde detta bolag, patenten och kontraktet för den andra etappen i byggandet till E-Systems i juni 1994.
    E-Systems är en av de största leverantörerna på underrättelsesidan i världen. Bolaget har uppdrag från CIA, försvarsmyndigheter och andra. Av dess årliga försäljning hänför sig 1,8 miljard dollars till dessa myndigheter, medan 800 miljoner dollars avser svarta projekt – projekt som är så hemliga att inte ens USAs kongress får veta vad pengarna går till.
    E-Systems köptes ut av Raytheon, som är en av de största försvarsleverantörerna i världen. År 1994 placerades Raytheon på 42:a plats på “Fortune 500″, en förteckning över världens rikaste bolag. Raytheon äger tusentals patent, varav några är särskilt viktiga för HAARP-projektet. Tolv patent utgör ryggraden i HAARP-projektet och ligger nu begravda bland tusentals andra som innehas i Raytheons namn.
    Bernard J. Eastlunds US patent nr 4 686 605, “Metod och apparat för ändring av ett område i jordens atmosfär, jonosfär och/eller magnetosfär”, förseglades på ett år i enlighet med ett regeringsbeslut om, hemligstämpling.
    Eastlunds jonosfärvärmare var annorlunda: radiofrekvens(RF-)strålningen koncentrerades och riktades mot en punkt i jonosfären. Med denna skillnad kastas energi ut i jonosfären i tidigare aldrig skådad omfattning. Eastlunds apparat skulle möjliggöra en koncentration av en watt per kubikcentimeter att jämföra med andra, som kan leverera endast omkring en miljondels watt.
    Denna väldiga skillnad skulle kunna lyfta och förändra jonosfären på de sätt som behövs för att skapa de futuristiska effekter som beskrivs i patentansökan. Enligt denna bygger forskningen på det arbete Nikola Tesla gjorde i 1900-talets början.
Picture
    Vad skulle denna teknik vara värd för ARCO, patentets ägare? Bolaget skulle kunna göra sig oerhörda vinster på att skicka energi trådlöst från ett kraftverk på gasfälten till konsumenten.
    Under en tid kunde HAARP-forskarna inte bevisa att detta var en av de åsyftade tillämpningarna av HAARP. Men i april 1995 upptäckte Begich andra patent, som hängde samman med en förteckning över “nyckelpersonal” inom APTI. Några av dessa nya APTI-patent rörde faktiskt ett system för trådlös överföring av elektrisk kraft.
    I Eastlunds patentansökan stod att man med hans teknik kan störa eller helt slå ut flygplans och robotars förfinade styrsystem. Denna förmåga att täcka stora områden av Jorden med elektromagnetiska vågor av olika frekvenser – och att styra förändringar i dessa vågor – gör det vidare möjligt att slå ut kommunikationer över land och hav liksom i luften. I patentansökan står det:
    Denna uppfinning ger alltså förmågan att placera oerhörda mängder energi på strategiska ställen i jordatmosfären och att bibehålla krafttillförselnivån, i synnerhet om pulsering på måfå används; på ett sätt som är långt exaktare och bättre styrt än vad man någonsin tidigare förmått, i synnerhet medelst sprängning av kärnladdningar av olika effekter på olika höjder…
    … är det möjligt att inte endast störa en tredje parts kommunikationer utan även utnyttja en eller flera sådana strålar såsom bärare av ett kommunikationsnät, även i det fall den övriga världens kommunikationer är förstörda. Annorlunda uttryckt: det som används för att störa en annan parts kommunikationer kan av den som behärskar denna uppfinning samtidigt användas som ett kommunikationsnät.
    …skulle stora delar av atmosfären kunna lyftas till en oväntat stor höjd, så att robotar möter oväntade och oplanerade dragkrafter med åtföljande förstöring…
    Väderpåverkan är möjlig exempelvis på så sätt att man förändrar den övre atmosfärens vindmönster genom att bygga upp en eller flera plymer av atmosfäriska partiklar, som fungerar som en lins eller riktanordning.
    … molekylära förändringar av atmosfären kan ske, så att positiva miljöeffekter kan uppnås. Förutom att faktiskt ändra den molekylära sammansättningen i ett atmosfärområde kan en viss molekyl eller vissa molekyler väljas för ökad närvaro. Till exempel kan man på konstlad väg öka atmosfärens halter av ozon, kväve osv…
    Begich fann ytterligare 11 APTI-patent. Dessa handlade om att åstadkomma “Sprängningar i nukleär skala utan strålning”, kraftstrålesystem, ovan-horisonten-radar, spårsystem för robotar som bär kärnstridsspetsar, elektromagnetiska pulser som tidigare alstrats av kärnvapen och andra trick à la “stjärnornas krig”.
    Denna grupp av patent ligger till grund för vapensystemet HAARP

MENTAL MANIPULATION

    I annan, liknande forskning, som Begich och Manning gjorde, framkom bisarra planer. Så avslöjade dokument från amerikanska flygvapnet att man hade utvecklat ett system för att manipulera och störa mänskliga tankeprocesser genom att sända ut radiofrekvenspulser (detsamma som i HAARP) över stora geografiska områden.
    Det mest avslöjande materialet om denna teknik fanns bland skrifter av Zbigniew Brzezinski (tidigare rådgivare i nationella säkerhetsfrågor åt den amerikanske presidenten Carter) och Gordon J. F MacDonald (vetenskaplig rådgivare åt den amerikanske presidenten Johnson och professor i geofysik vid University of California i Los Angeles) om användning av strålsändare i geofysisk och miljökrigföring. Dokumenten visade hur man kunde åstadkomma dessa effekter och vad slags negativa effekter de kunde få på människans hälsa och tänkande.
    HAARPs tankeförstörande möjligheter är mest oroande. Mer än 40 sidor av Begichs och Mannings bok, med dussintals fotnoter, dokumenterar det arbete Harvard-professorer, militära planerare och forskare utfört medan de planerat och provat ut denna tillämpning av elektromagnetisk teknik Till exempel kom ett av de dokument, som beskrev denna tillämpning, från Internationella röda korset i Genève. Det angav rentav de frekvensområden där dessa effekter kunde uppträda – samma frekvenser som HAARP kan sända ut.
    Följande uttalande gjorde Brzezinski för mer än 25 år sedan i en bok han skrev när han var professor vid Columbia University:
    Politikens strateger frestas utnyttja forskning om hjärnan och mänskligt beteende. Geofysikern Gordon J. F. MacDonald – specialist på krigföringens problem – säger att man med noggrant tajmade slag av artificiellt exciterade elektroner “skulle kunna åstadkomma ett mönster av oscillationer, som alstrar förhållandevis höga energinivåer ovanför vissa områden på Jorden… på detta sätt skulle man kunna utveckla ett system, som skulle allvarligt försämra hjärnfunktionerna hos mycket stora folkmassor på utvalda områden under en längre tid…” Oavsett hur djupt oroade somliga kan bli av tanken på att använda miljön för att manipulera mänskligt beteende för nationella ändamål, kommer den teknik som möjliggör dylik användning med största sannolikhet att utvecklas inom några årtionden.
    År 1966 var MacDonald ledamot av presidentens Rådgivande kommitté i vetenskapliga frågor och senare ledamot av presidentens Miljökvalitetsråd. Han gav ut skrifter om tillämpningen av miljökontrollteknik för militära ändamål. Det djupsinnigaste uttalande han som geofysiker gjorde var:
    Nyckeln till geofysisk krigföring är att finna sådana instabiliteter i miljön där tillförseln av endast en liten mängd energi skulle frigöra oerhört mycket större energimängder.
    Gårdagens geofysiker förutsade dagens framsteg, men kommer de som idag leder HAARP-projektet att kunna leverera vad uppdragsgivarna beställt? Geofysikerna har erkänt att man kan få stora effekter, om man tillsätter energi till miljösoppan. Mänskligheten har emellertid redan tillsatt försvarliga mängder elektromagnetisk energi till vår miljö utan att förstå vad som kan utgöra den kritiska massan. Begichs och Mannings bok ger anledning till frågor. Har dessa tillsatser blivit utan verkan eller finns det en anhopningseffekt, ett tröskelvärde, utöver vilket skadorna inte kan avhjälpas? Är HAARP bara ännu ett steg på en färd utan återvändo? Står vi i begrepp att inleda ännu ett energiexperiment, som släpper lös ytterligare en skara onda andar ur Pandoras ask?

Picture

    Redan 1970 förutsade Zbigniew Brzezinski att det gradvis skulle framträda ett “mer styrt och dirigerat samhälle”, vilket skulle hänga samman med tekniken. Detta samhälle skulle behärskas av en elitgrupp, som skulle imponera på väljarna med sitt föregivet överlägsna vetenskapliga kunnande. Angels Don’t Play This HAARP citerar vidare Brzezinski:
    Utan att hämmas av de traditionella liberala värdenas återhållande krafter skulle denna elit inte tveka att söka uppnå sina politiska mål genom att använda de senaste tekniska landvinningarna för att påverka allmänhetens beteende och hålla samhället under noggrann övervakning och kontroll. Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen skulle sedan hämta näring av den situation den utnyttjar.
    Hans förutsägelse har visat sig riktig. Idag framträder ett antal nya redskap för “eliten”, och frestelsen att bruka dem ökar stadigt. De politiska beslut, som måste till för att redskapen skall få brukas, är redan fattade. Hur skulle då Förenta staterna kunna steg för steg förvandlas till det mer styrda och dirigerade teknosamhälle som Brzezinski förutsagt? Bland de steg på vägen Brzezinski ville se utnyttjas fanns ihållande samhällskriser och utnyttjande av massmedierna för att vinna allmänhetens förtroende.
    I ett annat dokument som regeringen upprättat hävdar amerikanska flygvapnet:
    De potentiella tillämpningarna av artificiella elektromagnetiska fält är omfattande och kan förekomma i många militära och nära nog militära situationer… Vissa av dessa potentiella tillämpningar rör bekämpande av terroristgrupper, kontroll av folkmassor, spårring av säkerhetsläckor vid militära anläggningar och antipersonella tekniker i taktisk krigföring. I alla dylika fall skulle man kunna använda EM (elektromagnetiska) system för att vålla alltifrån lindriga till svåra fysiologiska skador eller störningar i omvärldsuppfattning eller desorientering. Dessutom skulle individers funktionsförmåga kunna nedsättas till den grad att de blev stridsodugliga. En annan fördel med elektromagnetiska system är att man därmed kan täcka stora ytor med ett enda system. De är tysta, och det kan visa sig svårt att ta fram motmedel mot dem… Ett sista område, där elektromagnetisk strålning kan visa ha ett visst värde, är att förhöja individers förmåga att prestera anomala fenomen.
    Kan man av dessa kommentarer utläsa att tillämpningar redan finns i viss mån framtagna? Författaren till denna regeringsrapport hänvisar till ett tidigare flygvapendokument om tillämpningar av radiofrekvensstrålning i stridssituationer. (Här gör Begich och Manning den anmärkningen att HAARP är den största och mångsidigaste sändaren för radiofrekvensstrålning i världen.)
    I Förenta staternas kongressprotokoll finns uppgifter om hur man kan använda HAARP till att tränga ner i Jorden med signaler som studsar mot jonosfären. Dylika signaler kan man använda för att se in i planeten till ett djup av flera kilometer och lokalisera exempelvis underjordiska vapenförråd, mineraler och tunnlar. För år 1996 anslog amerikanska senaten 15 miljoner dollars enbart för utveckling av denna förmåga: jordgenomträngande tomografi.
    Problemet är att den frekvens som behövs för jordgenomträngande strålning ligger inom det frekvensband som oftast nämns ifråga om förstöring av mänskliga mentala funktioner. Den kan också vålla omfattande störningar på djurs (fiskars, fåglars osv) flytt- och vandringsmönster, eftersom sådana djur finner vägen genom att använda ostörda energifält.
    Som om elektromagnetiska pulser i atmosfären och avsiktliga skador på människors mentala förmågor inte vore nog, skröt Eastlund med att hans superkraftiga jonosfärvärmare skulle kunna styra vädret.
    Begich och Manning har upptäckt regeringsdokument, som utvisar att militären äger teknik för väderstyrning. När HAARP slutligen byggts ut till sin fulla energikapacitet, skulle den kunna åstadkomma vädereffekter över hela planeten. Om en av Jordens regeringar experimenterar med planetens vädermönster, kommer det som görs på en ort att påverka alla andra på planeten. Angels Don’t Play This HAARP förklarar en princip som ligger bakom några av Nikola Teslas uppfinningar – resonansen – som påverkar planetomfattande system.

BUBBLA AV ELEKTRISKA PARTIKLAR

    Angels Don’t Play This HAARP innehåller intervjuer med oberoende forskare såsom dr Elizabeth Rauscher. Hon har en lång och imponerande karriär i högenergifysik bakom sig, har publicerat sig i högt ansedda vetenskapliga tidskrifter och givit ut böcker. Dr Rauscher uttalade följande om HAARP:
    Man pumpar in oerhörda mängder energi i en ytterst känslig molekylär konfiguration, som utgör den mångskiktade struktur som kallas jonosfären.
    Jonosfären är benägen till katalytiska reaktioner, förklarar hon. Det betyder att om en liten del förändras, kan det leda till en större förändring i jonosfären. I sin beskrivning av jonosfären som ett mycket fint avvägt system gav dr Rauscher följande bild: en såpbubblelik sfär omkring Jordens lufthav med rörelser ständigt pågående på bubblans yta. Om man lyckas slå ett tillräckligt stort hål i denna sfär, skulle den kunna brista, säger hon.

ATT SKÄRA SÖNDER JONOSFÄREN

    Fysikern doktor Daniel Winter från Waynesville i North Carolina säger att högfrekvent strålning utsänd från HAARP kan förena sig med långvågiga (lågfrekventa eller ELF-) pulser, som det jordmagnetiska fältet använder för att skicka ut information i form av vibrationer för att synkronisera livets danser i biosfären. Dr Winter kallar denna jordmagnetiska verksamhet för “Jordens informationsblodomlopp” och säger att samverkan mellan HAARPs HF (högfrekventa strålning) och naturlig ELF (ytterst lågfrekvent) strålning kan ge upphov till oplanerade och oväntade biverkningar.
    David Yarrow från Albany i delstaten New York är en forskare med en bakgrund i elektronik. Så beskriver han möjlig växelverkan mellan HAARP-strålning å ena sidan och jonosfären och det jordmagnetiska fältet å den andra:
    HAARP kommer inte att bränna “hål” i jonosfären. Det är en farlig bagatellisering av vad HAARPs enorma gigawattstråle kommer att uträtta. Jorden snurrar iförhållande till tunna elektriska skal i den mångskiktade hinna av “jonosfärer” som skyddar Jordens yta genom att suga upp intensiv solstrålning, däribland stormar av laddade partiklar, som kommit med solvindar från utbrott på Solen. Att Jorden roterar kring sin axel betyder att HAARP – i en avfyrning som varar endast några minuter – kommer att skära genom jonosfären som en mikrovågskniv. Detta ger inte ett hål utan en lång rispa – ett skärsår.

ATT SLÅ HÅRT PÅ STRÄNGARNA

    Nästa begrepp: Medan Jorden snurrar, kommer HAARP att skära tvärs igenom det jordmagnetiska flödet… en spole av magnetiska strängar i en form som påminner om en flottyrmunk – liksom längdgraderna [på en karta] HAARP kanske inte “skär” dessa strängar i Gaias magnetiska mantel, men den kommer att skicka hårda, disharmoniska, högfrekventa pulser genom varenda sträng. Dessa brusimpulser kommer att påverka de magnetiska flödeslinjerna så, att vibrationer fortplantas genom hela det jordmagnetiska nätet.
    Man får bilden av en spindel i sitt nät. En insekt slår emot detta, och dallringarna varskor spindeln om ett möjligt byte. HAARP blir ett människotillverkat mikrovågsfinger som petar på nätet, varvid det går ut förvirrande signaler, om inte rentav väven rivs sönder.
    Vad det får för verkan att man stör symfonierna från Gaias jordmagnetiska harpa vet man inte och jag anar att man inte ens har tänkt på det. Även om man tänkt på det, är avsikten [med HAARP] att lära sig utnyttja alla slags effekter, inte att spela i samklang med de globala symfonierna.

DEN FEBRIGA JORDEN

    Bland andra forskare som citeras finns Paul Schaefer från Kansas City. Han har en ingenjörsexamen i elektroteknik och har ägnat fyra år åt att konstruera kärnvapen. Han säger:
    Men de flesta av de teorier, som vetenskapsmän lärt oss att tro på, verkar falla sönder.
    Schaefer talar om obalanser som industri- och atomåldern redan har vållat, i synnerhet genom utstrålning av stora mängder höghastighetspartiklar, “liksom små snurros”, i vår miljö. Den onaturliga rörelsemängden hos högenergipartiklar i atmosfären och i strålningsbälten kring Jorden är boven bakom väderstörningar, enligt denna model som beskriver en Jord som avger sin upplagrade värme, så mildrar spänningar och återfår balansen genom jordbävningar och vulkanisk verksamhet:
    Man kan likna jordens och atmosfärens abnorma energitillstånd vid ett överladdat bilbatteri, där det normala energiflödet stoppats, vilket leder till att det bildas heta områden, elektriska bågfenomen, fysiska sprickor och allmän turbulens, när den uppdämda energin söker sig utlopp.
    I en andra liknelse säger Schaefer:
    Om vi inte önskar att planeten dör, måste vi sluta att producera de instabila partiklar som ger jorden feber. Om vi skall förebygga denna katastrof måste prioritet ett vara att stänga alla kärnkraftverk, sluta med alla kärnvapenprov, experiment med elektroniska vapen och “stjärnornas krig”:
    Under tiden håller militären på att bygga sin största jonosfärvärmare någonsin för att avsiktligt skapa mer instabiliteter i ett ofantligt plasmaskikt – jonosfären – och driva upp energinivån hos laddade partiklar.

ELEKTRONREGN FRÅN HIMLEN

    Militären har givit ut skrifter om att framkalla formliga regn av elektroner ur magnetosfären (de yttre bälten av laddade partiklar som strömmar mot Jordens magnetiska poler) medelst mycket lågfrekventa elektromagnetiska vågor:
    Dessa partiklar som dras ner kan alstra en sekundär jonisering, avge röntgenstrålning och vålla avsevärda störningar i jonosfärens lägre skikt.
    Två radioexperter vid Stanford University har visat hur man kan påverka atmosfären med vågor man alstrar på Jorden. De visade att mycket lågfrekventa radiovågor kan få magnetosfären att vibrera och få högenergipartiklar att välla in i jordatmosfären. Flödet av energipartiklar kan sättas på och stängas av genom signalen.

VÄDERSTYRNING

    Laviner av energi, som satts i rörelse genom sådana radiovågor, skulle kunna drabba oss svårt. Stanford-forskarnas arbete ger vid handen att man skulle kunna tekniskt styra hela planetens väder genom att skicka in förhållandevis små “signaler” i Van-Allen-bältena (strålningsbälten som omger Jorden). Så kan man med Teslas resonanseffekter styra ofantliga energier med mycket svaga signaler.
    I sin bok frågar sig Begich och Maraning om denna kunskap kommer att användas av forskare som är inriktade på krig eller av sådana som är inriktade på att skydda biosfären. Militären har i omkring 20 år arbetat på metoder för väderkrigföring, vilka den skönmålande kallar vädermodifiering. Till exempel gjorde man under Vietnam-kriget några prov med teknik att framkalla regn. Amerikanska försvarsdepartementet inriktade sig på blixt- och orkanstudier i projekten Skyfire och Stormfury. Och man undersökte vissa komplicerade tekniker som skulle ge kraftiga effekter. Angels Don’t Play This HAARP citerar en expert, som säger att militären studerade både lasrar och kemiska ämnen, som de föreställde sig kunde skada ozonskiktet över ett fiendeland.
    Sökandet efter medel att vålla jordbävningar likaväl som att detektera sådana ingick i projekt Prime Argus, som inleddes för årtionden sedan. Pengarna för detta kom från amerikanska försvarets byrå för avancerade forskningsprojekt (DARPA, numera verksam under förkortningen ARPA).
    År 1994 avslöjade amerikanska flygvapnet sin övergripande plan Spacecast 2020, som innefattar väderstyrning. Vetenskapsmän har experimenterat med väderstyrning sedan 40-talet, men Spacecast 2020 noterade att “användningen av miljömodifieringstekniker för att förstöra eller skada en annan stat [är] förbjuden”. Sedan flygvapnet sagt detta hävdade det att det tekniska framåtskridandet “tvingar till en översyn av detta känsliga och potentiellt risktyngda ämne”.

FYRTIO ÅRS ANGREPP MOT ATMOSFÄREN?

    Redan år 1958 sade Vita husets rådgivare i frågor om vädermodifiering, kapten Howard T Orville, att USAs försvarsdepartement höll på att studera “sätt att manipulera jordens och atmosfärens laddningar och så påverka vädret” genom att använda en elektronisk stråle för att jonisera eller avjonisera atmosfären ovanför ett visst område.
    År 1966 var professor Gordon J. F MacDonald, biträdande direktör för Institutet för geofysik och planetär fysik vid University of California i Los Angeles, ledamot av presidentens Rådgivande kommitté i vetenskapliga frågor och senare ledamot av presidentens Miljökvalitetsråd. Han utgav skrifter om användningen av miljökontrolltekniker för militära ändamål. MacDonald gjorde ett avslöjande uttalande:
    Nyckeln till geofysisk krigföring är att finna sådana instabiliteter i miljön där tillförseln av endast en liten mängd energi skulle frigöra oerhört mycket större energimängder.
    Den världsberömde vetenskapsmannen MacDonald hade många ideer om hur man kunde använda vår miljö som ett vapensystem, och han bidrog till vad som vid den tiden var drömmar för framtidsforskare. När han skrev sitt kapitel, “Hur man förstör miljön”, i boken Unless Peace Comes (Om freden inte kommer) var han knappast upplagd för skämt. Däri beskriver han hur man kan använda vädermanipulation, klimatmodifiering, smältning eller destabilisering av istäckena runt polerna, tekniker för förtunning av ozonskiktet, framkallande av jordbävningar, styrning av oceanvågor och hjärnvågsmanipulation medelst planetens energifält. Han sade också att vapen av dessa slag skulle utvecklas och att de vid användning skulle vara så gott som omöjliga att spåra för offren. Är HAARP detta vapen? Militärens avsikt att använda miljön som vapen är väldokumenterad.

Picture

    I samband med att ett underutskott i amerikanska kongressen höll en “hearing” (utfrågning dit experter kallas) om världshaven och den globala miljön, granskade man väder- och klimatmodifiering som militären ägnat sig åt i början av 70-talet. “Det som framkom var en imponerande bild av långtgående forskning och experimenterande som försvarsdepartementet utfört om användningen av miljön som vapen”, sade en annan författare, som citeras i Angels Don’t Play This HAARP.
    De hemligheter som röjdes överraskade lagstiftarna. Skulle en undersökning av hur långt man numera kommit med metoder för elektromagnetisk manipulation överraska dagens lagstiftare? De skulle kunna finna att man med den teknik, som utvecklats genom HAARP-experimenten i Alaska, kan förverkliga MacDonalds vision, ty dagens ledande forskare betecknar det globala vädret som icke endast ett lufttrycks- och värmesystem utan även som ett elektriskt system.

LITEN INEFFEKT, STOR UTEFFEKT

    HAARP beskjuter jonosfären där den är förhållandevis labil. Något man bör komma ihåg är att jonosfären är ett aktivt elektriskt fält, som skyddar planeten för det ständiga bombardemanget av högenergipartiklar från rymden. jämte det jordmagnetiska fältet fångar detta ledande plasma det elektriska plasmat från rymden och hindrar det från att direkt nå jordytan, säger Charles Yost vid Dynamic Systems i Leicester, North Carolina. Han fortsätter:
    Om jonosfären allvarligt störs, störs därnäst atmosfären inunder.
    En annan forskare som intervjuades sade att det finns en oerhört kraftig elektrisk förbindelse mellan jonosfären och den del av atmosfären där vårt väder uppstår: atmosfärens lägre skikt.
    En människoskapad elektrisk effekt – harmonisk resonans med kraftlinjer – framkallar nedfall av laddade partiklar ur Van-Allen-bältena, och de fallande jonerna bildar i sin tur iskristaller som kondenserar regnmoln.
    Vad skall man då säga om HAARP? Den energi, som skickas upp med en jonosfärvärmare, är inte så stor i jämförelse med den totala mängden energi i jonosfären, men i dokument om HAARP medges att de energimängder, som frigörs i jonosfären kan bli tusenfalt större än de som skickas in i den. Liksom i fråga om MacDonalds “nyckel till geofysisk krigföring” betyder “icke-linjära” effekter (som beskrivs i litteraturen om jonosfärvärmare) liten ineffekt och stor uteffekt.
    Astrofysikern Adam Trombly berättade för Manning att en akupunkturmodell är ett sätt att betrakta den möjliga effekten av pulser på många gigawatt som skickas upp i jonosfären. Om HAARP träffar vissa punkter, kan dessa delar av jonosfären reagera på överraskande sätt.
    Mindre jonosfärvärmare, såsom den vid Arecibo, finns under jonosfärområden som är lugna i jämförelse med de dynamiska rörelserna närmare jordens magnetiska poler. Detta tillför HAARP ytterligare en osäkerhet: den oförutsägbara och livliga övre atmosfären nära nordpolen.
    De som experimenterar med HAARP imponerar inte på alaskabor med sunt förnuft, såsom Barbara Zickuhr, som säger:
    De är liksom pojkar som leker med en spetsig käpp, finner en sovande björn och petar honom i ändan för att se vad som händer.

KAN JORDEN KORTSLUTAS?

    Det är ganska vedertaget att betrakta Jorden som ett sfäriskt elektriskt system. Men de, som experimenterar med att få till stånd onaturliga kopplingar mellan delar av detta system, kanske inte tänker på de möjliga konsekvenserna. Elmotorer och -generatorer kan fås att kränga, när deras kretsar drabbas. Skulle mänsklig verksamhet kunna medföra betydande förändringar i planetens elektriska kretssystem eller elektriska fält? En uppsats i den ansedda tidskriften Science handlar om den jonisering som vi människor vållar med våra radioaktiva material, men kanske kunde detta studeras också med tanke på atmosfärkanoner av HAARP-typ:
    Medan exempelvis sådana förändringar i Jordens elektriska fält, som uppstår genom att soleruptioner modulerar ledbarheten, kan ha en knappt mätbar effekt på vädret, kan situationen vara en annan beträffande sådana förändringar av elektriska fält som människan åstadkommer med sin jonisering…
    Jonisering är den process som följer, när energi på hög nivå träffar atomer och slår ut elektroner ur dem. De laddade partiklar som då sprids är av samma slag som de från HAARP. Paul Schaefer säger följande om det slags teknik HAARP står för:
    Om vi bara tittar litet på vädret, så borde vi inse att vi är inne på fel väg.
    Boken Angels Don’t Play This HAARP Advances in Tesla Technology handlar om USA-militärens planer att manipulera det som tillhör hela Jorden: jonosfären. Den arrogans Förenta staternas regering därmed visar är inte en engångshändelse. Kärnvapensprängningarna i atmosfären hade liknande ändamål. På senare tid har Folkrepubliken Kina och Frankrike slösat sina folks pengar för destruktiva syften på underjordiska kärnvapensprängningar. Det rapporterades nyligen att USAs regering förbrukat 3 biljoner (miljoner miljoner) dollars på sitt kärnvapenprogram sedan det inleddes på 1940-talet. Vilka oerhörda genombrott i livsbefrämjande forskning och utveckling hade inte kunnat göras för alla dessa pengar, som ödats för dödsbringande syften!
    Begich, Mynning och andra anser att demokratierna behöver stå på en fast grund av öppenhet i motsats till det hemlighetsmakeri som omger så mycket av forskningen. Samma kunskap, som nu missbrukas till att utveckla revolutionerande nya vapen, kunde man i stället använda rätt, till att hela och hjälpa mänskligheten. Eftersom nya upptäckter tillämpas i ny vapenteknik, blir de hemligstämplade och nedtystade. Om sedan forskare som står fria från staten och militären gör samma upptäckter, blir de förlöjligade och förföljda, allt medan man i militärens hemliga laboratorier ivrigt arbetar vidare med de dödsbringande tillämpningarna.
    Mannings och Begichs bok ökar emellertid hoppet om att denna militär-industriella-akademisk-byråkratiska Goliat kan angripas med den styrka beslutsamma medborgare, enskilt och i grupp, samt den alternativa pressen gemensamt kan uppbåda. Att låta sig informeras är första steget mot att återta makten.
    Boken Angels Don’t Play This HAARP: Advances in Tesly Technology kostar 14:95 USA-dollars plus 4 dollars i porto och kan beställas från: dr Nick Begich, Earthpulse Press, PO Box 201393, Anchorage, Alaska 99520, USA. Boken kan beställas också med VISA/MasterCard per telefon: +1 (907) 249 9111. Dr Nick Begich är en oberoende forskare och aktivist inom vetenskap och politik. Han är bosatt i Achorage, Alaska. I november 1994 promoverades han till doktor i traditionell medicin vid The Open Internationel University for Complementary Medicines. Han har tidigare varit ordförande för Alaskas lärarförbund och utbildningsrådet i Anchorage.
    Jeane Mynning är en erfaren tidskriftsjournalist och -redaktör, bosatt i Vancouver, Kanada. Resultaten av tio års forskning om icke-konventionell energiteknik har hon nedlagt i boken The Coming Energy Revolution, utgiven av Avery Publishing Group 1996. Hon medverkade även i boken SuppressedInventions and Other Discoveries, som gavs ut år 1994 av Auckland Institute of Technology Press, Nya Zeeland.
    Begich och Mynning skriver för närvarande en bok tillsammans: Towards a New Alchemy: The Incredible Inventions of Dr Patrick Flanagan.

Årgång 2 nr 1 1999 NEXUS

Advertisements

~ by blombladivinden on April 11, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: